English / Japanese

Professor

Jun Murai Osamu Nakamura Keiko Okawa Keiji Takeda
Jun Murai Osamu Nakamura Keiko Okawa Keiji Takeda
Faculty of Environment and Information Studies Faculty of Environment and Information Studies Graduate Shool of Media Design
(serve concurrently)
Faculty of Environment and Information Studies

Associate Professor

Hiroyuki Kusumoto Jin Mitsugi Keisuke Uehara Rodney D Van Meter
Hiroyuki Kusumoto Jin Mitsugi Keisuke Uehara Rodney Van Meter
Faculty of Environment and Information Studies Faculty of Environment and Information Studies Faculty of Environment and Information Studies Faculty of Environment and Information Studies
Marake Catharina Kazunori Sugiura
Marake Catharina Kazunori Sugiura
Graduate School of Media and Governance
Project Associate Professor
Graduate Shool of Media Design
(serve concurrently)

Assistant Professor

Shigeya Suzuki Hideaki Yoshifuji Kenji Saito Achmad Husni Thamrin
Shigeya Suzuki Hideaki Yoshifuji Kenji Saito Achmad Husni Thamrin
Graduate School of Media and Governance
Project Assistant Professor
Graduate School of Media and Governance
Project Assistant Professor
Graduate School of Media and Governance
Project Assistant Professor
Graduate School of Media and Governance
Project Assistant Professor
Maksudi Ucu
Maksudi Ucu
Graduate School of Media and Governance
Project Assistant Professor

Research Associate

Masafumi Nakane Katsuhiro Horiba
Masafumi Nakane Takamori Itoh Katsuhiro Horiba
Graduate School of Media and Governance
Project Research Associate
Graduate School of Media and Governance
Project Research Associate
Graduate School of Media and Governance
Project Research Associate

Researcher

Noriatsu Kudo
Noriatsu Kudo
Graduate School of Media and Governance
Project Researcher